Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Památník Jana Amose Komenského v areálu bývalé kapucínského kláštera ve Fulneku je od roku 1962 národní kulturní památkou. Muzeum Novojičínska zde připravuje na rok 2021 otevření nové expozice, která návštěvníkům představí Jana Amose Komenského tak, jak jej měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války.

 

Památník Jana Amose Komenského se nachází v budově, v níž sídlila (1484 - 1621) Jednota bratrská ve Fulneku. Při modlitebně existovala svobodná bratrská škola, zahrada, patrně i hřbitov a obydlí správce. V letech 1618-1621 byl správcem místního sboru Jan Amos Komenský a s jeho odchodem v roce 1621 sbor zanikl.

Z budovy bývalého bratrského sboru se do dnešních dnů dochovala v původním stavu jen pozdně gotická kaple, kde měl Komenský svá kázání. Původně tato stavba náležela městskému špitálu Všech svatých, poprvé připomínanému v roce 1407. V roce 1614 byla zahájena přestavba, která byla dokončena patrně před příchodem Komenského do Fulneku. Jejím cílem byla adaptace a rozšíření prostor bratrského domu pro potřeby nové školy. Současná podoba budovy je výsledkem mnoha stavebních úprav.

Budova sboru dnes přiléhá k reprezentativnímu městskému paláci, který nechala v roce 1728 vybudovat měšťanská rodina Knurrů na místě bratrského domu. Historie souboru sousedících budov bude zastoupena v nové expozici Památníku příběhem Domu mnoha tváří, který vypráví o působení Jednoty bratrské v pobělohorském období, neklidné době a chátrání během třicetileté války i velkolepé barokní obnově v duchu charity i měšťanské reprezentace.